رمزگشایی علامت و نشانه سه جوغن گرد

مفهوم نشانه 3جوغن گرد روی سنگ درگنجیابی

مفهوم نشانه 3جوغن گرد روی سنگ درگنجیابی مفهوم نشانه 3جوغن گرد روی سنگ درگنجیابی جوغن تنها و یا حکاکی گرد نشانه سه جوغن اگر وجود داشت باید در نظر گرفت شکل قرار گیری این جوغن ها خیلی مهم است . مفهوم نشانه 3جوغن گرد روی سنگ درگنجیابی فلزیاب خزر کاوش