عتیقه و زیرخاکی در حمام قدیمی

دفینه مخفی شده درنشیمنگاه حمام

دفینه مخفی شده درنشیمنگاه حمام دفینه مخفی شده درنشیمنگاه حمام در قدیم در سه قسمت از حمام های قدیمی گنج و دفینه و سکه را مخفی می کردند . در نشیمنگاه حمام و کف حوض حمام و زیر آتشدان حمام دفینه و سکه را پنهان می کردند … حمام در