علامت مار در دفینه ها

رمز گشایی علامت مار در دفینه

رمز گشایی علامت مار در دفینه رمز گشایی علامت مار در دفینه نکته های مهم نماد مار در گنج یابی ۱- نماد مار اگر بر روی تخته سنگی به صورت چنبره زده باشد، پول در زیر آن نماد مار می باشد. ۲- اگرنماد مار بر روی تخته سنگ دولا شده