عمق دفینه لاکپشت

گنج و دفینه در چند متری زمین است

گنج و دفینه در چند متری زمین است گنج و دفینه در چند متری زمین است عمق دفینه برای شروع کاوش بسیار مهم است . ! برای دانستن عمق دفینه های ایران باید به برخی از نکات توجه کرد. عمق دفائن ها با توجه به محل قرارگیری آن ها متفاوت