عملکرد فلزیاب سه کاره jemens1

فلزیاب سه کاره jemens1

فلزیاب سه کاره jemens1 فلزیاب سه کاره jemens1 مهم ترین ویژگی این فلزیاب : قابلیت شعاع زنی و ردیابی دقیق هدف در اعماق وشعاع های مختلف قابلیت تفکیک فلزات و غیرفلزات عمق کاوش ۸متر بصورت ۳بعدی نشانگر درصد برای کشف فلزات قدیمی خرید فلزیاب سه کاره jemens1 اسکن ویرایش تصاویر