فروش فلزیاب وایکینگ WASP

فلزیاب وایکینگ WASP

فلزیاب وایکینگ WASP فلزیاب وایکینگ WASP   Viking WASP یک آشکارساز TR با دو کنترل روشن/خاموش   با تنظیم دقیق و دیگری با تنظیم درشت است که قادر به جذب بیشتر فلزات است. این ردیاب برای استفاده در شناسایی درپوش های منهول و جعبه های دریچه ای که توسط زمین