فلزمایعق

جیوه وکاربرد آن در فلزیاب

جیوه وکاربرد آن در فلزیاب جیوه وکاربرد آن در فلزیاب کاربرد جیوه در فلزیاب جیوه به طور طبیعی و خاصیت هایی که خود جیوه دارد باعث آن می شود که گرایش به حوضه های مغناطیسی داشته باشد. برای درک این موضوع اول باید خود جیوه را شناخت. ژیوه یا جیوه