نشانه دفینه در غارهای دست ساز

علائم دفینه در غارهای دست ساز

علائم دفینه در غارهای دست ساز علائم دفینه در غارهای دست ساز غارهای طبیعی و دست ساز : عوامل مختلفی باعث پیدایش و شکل گیری غارها می شوند. این عوامل می توانند فرایندهای شیمیایی، فرسایش آب، نیروهای زمین ساختی (تکتونیکی)، میکروارگانیسمها، فشار، تاثیرات اتمسفری، حفاریهای انسان و … باشند. غارها