نشانه سه جوغن بر روی سنگ در دفینه

مفهوم نشانه 3جوغن گرد روی سنگ درگنجیابی

مفهوم نشانه 3جوغن گرد روی سنگ درگنجیابی مفهوم نشانه 3جوغن گرد روی سنگ درگنجیابی جوغن تنها و یا حکاکی گرد نشانه سه جوغن اگر وجود داشت باید در نظر گرفت شکل قرار گیری این جوغن ها خیلی مهم است . مفهوم نشانه 3جوغن گرد روی سنگ درگنجیابی فلزیاب خزر کاوش