تشخیص فلزیاب اصلی

نشانه راه مخفی خزانه در گنجیابی

نشانه راه مخفی خزانه در گنجیابی نشانه راه مخفی خزانه در گنجیابی پیدا کردن مسیر و راه اصلی ورودی مخفی به داخل سفید خانه و خزانه های پادشاهی و حکومتی به همین سادگی نیست . تمام آثار و علائم و نشانه های موجود در محل مورد نظر را باید با