تصاویر و عکسهای قبرستان یری

گورستان یری باقدمت چندهزارساله

گورستان یری باقدمت چندهزارساله گورستان یری باقدمت چندهزارساله اردبیل با نام باستانی آرتاویل یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استانی به همین نام است، استان اردبیل شهرستان ها و مناطقی در مجاورت خود دارد که از نظر تاریخی مورد توجه است گورستان یری باقدمت چندهزارساله یکی از این شهرستان