تصاویر و نشانه های گنج

نکات مهم نماد مار درگنجیابی

نکات مهم نماد مار درگنجیابی نکات مهم نماد مار درگنجیابی نماد مار در گنج یابی شکل  مار اگر روی تخته سنگی به شکل چنبره کنده شده باشد، پول زیر آن نماد مار است. نماد مار روی سنگ پیچیده شده باشد و به جلو نگاه کند، پول در دو مکان متفاوت