علائم و نشانه اتاقک خالی در گنج یابی

تفسیر اتاقکهای خالی وعمق آنها درگنجیابی دفینه

تفسیر اتاقکهای خالی وعمق آنها درگنجیابی دفینه تفسیر اتاقکهای خالی وعمق آنها درگنجیابی دفینه اتاق های خالی در گنج و دفینه یابی : اگر به اتاق های خالی زیر زمین برخوردین. نا امید نشین. توی اتاق سر مال ممکنه باشه. مال اصلی ممکنه باشه امکان هم داره با خاک حکمت