علائم و نشانه های چاه دارای زیر خاکی

علائم و نشانه های چاه دارای زیر خاکی

علائم و نشانه های چاه دارای زیر خاکی علائم و نشانه های چاه دارای زیر خاکی قنات بین دو چاه جاساز دفینه در شکل زیر در بین دو چاه قنات چاه دیگری را حفر میکردند که به هیچ جا راه ندارد و دفینه را در داخل آن جاساز میکردند سپس