علامت سنگ نگهبان دفینه

نشانه سنگ شاخص دفینه و نگهبان دفینه

نشانه سنگ شاخص دفینه و نگهبان دفینه نشانه سنگ شاخص دفینه و نگهبان دفینه گاهی برای ورودی و نقطه های مذهبی و جایگاهای مهم یک شاخص برای دفینه و یا نگهبانی رو ایجاد می کردند نشانه سنگ شاخص دفینه و نگهبان دفینه مثل تصویر بالا خود یک شاخص جایگاه مهم