علامت شمشیر در دفینه

معانی علامتهای-گنج بیان کننده چیست؟

معانی علامتهای-گنج بیان کننده چیست؟ معانی علامتهای-گنج بیان کننده چیست؟ علامت های گنج بیان کننده چیست؟ همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، ممکن است یک علامت ها در همه جا مفهوم یکسانی را نرساند، همچنین علایم و سمبل هایی نیز وجود دارند که در همۀ جاهایی که استفاده شده اند