عملکرد تله شن و ماسه در گنجیابی

عملکرد تله شن و ماسه در گنجیابی

عملکرد تله شن و ماسه در گنجیابی عملکرد تله شن و ماسه در گنجیابی از تله های شنی و ماسه ای بر روی گنج و دفینه استفاده می کردند . نحوه عملکرد و کارکرد تله های شنی و ماسه ای ریزشی به این گونه است که صندوقی را در مسیر