دانلودمتن منشورکوروش به فارسی

دانلودمتن منشورکوروش به فارسی

دانلودمتن منشورکوروش به فارسی

دانلودمتن منشورکوروش به فارسی

دانلودمتن منشورکوروش به فارسی

استوانه کوروش

متن استوانه کوروش در وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها و برخی کتب ایرانی به نحوه‌های

مختلفی بازتاب داده شده است. برخی از ترجمه‌ها (باید بگوییم اکثر ترجمه‌ها)

ارتباطی با متن اصلی ندارند و حاصل تخیل برخی نویسندگان معاصر هستند.

این استوانه تاکنون توسط سه پژوهشگر ایرانی به صورت مستقیم از

روی متن بابلی به زبان فارسی ترجمه شده است

متن اصلی استوانه کوروش

۱- دکتر عبدالمجید ارفعی-دکترای آشورشناسی از دانشگاه شیکاگو

۲- دکتر شاهرخ رزمجو-دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه لندن و استاد دانشگاه تهران

۳- دکتر حسین بادامچی-دکترای آشورشناسی از دانشگاه

جانزهاپکینز واشینگتن و استاد دانشگاه تهران

استوانه فرمان کوروش استوانه‌ای گِلین

حاوی یک کتیبه سی و پنج سطری به زبان اَکَدی (زبان بابلی) است که

در پای یک بنا توسط هرمزد رسام در طول کاوش‌های باستان‌شناسی معبد مردوک

در بابل در سال ۱۸۷۹ کشف گردید. قطعه دوم که حاوی سطور ۳۶ تا ۴۵ بود،

منشورکوروش

در مجموعه بابِلی دانشگاه یِیل توسط پروفسور بِرگر شناسایی گردید؛ بنابراین تمامی

متن کتیبه حاوی ۴۵ سطر است که سه سطر نخست آن

تقریباً به طور کامل از بین رفته و انتهای کتیبه هم ناقص است.

متن استوانه حاوی گزارش فتح بابل توسط کوروش بزرگ

در سال ۵۳۹ پیش از میلاد مسیح است که با گزارشی از مردوک خدای بابلی

در مورد جرائم نَبونَئید آخرین شاه کلدانی، آغاز می‌گردد (سطور ۴-۸). سپس متن

با گزارشی از جستجوی مردوک

برای یافتن یک شاه درست کردار،  انتخاب کوروش برای فرمانروایی جهان و اراده

او بر سقوط بدون جنگ شهر بابل ادامه می‌یابد

(سطور ۹-۱۹). در بخش بعدی خود کوروش به عنوان شخصیت متکلم ادامه می‌دهد

و با عنوان کردن القاب و نسب خود (سطور ۲۰-۲۲)، اعلام می‌کند که

وی صلح و آرامش این سرزمین را تضمین نموده است

(سطور ۲۲-۲۶)، به خاطر برکتی که از مردوک به وی و فرزندش کمبوجیه

رسیده است (سطور ۲۶-۳۰). او در این متن بازسازی آئین دینی که در طول سلطنت

نبونئید نادیده گرفته شده بود و اجازه بازگشت مردمان تبعید شده به

سرزمین مادری خود را توصیف می نماید (سطور ۳۰-۳۶).

در پایان متن

شاه فرمان بازسازی دیوارهای تدافعی شهر بابل را ذکر می‌کند (سطور ۳۶-۴۳) و می گوید

که او در طول کار بازسازی، کتیبه‌ای از آشور بانیپال (شاه آشوری) را ملاحظه می‌کند (سطور ۴۳-۴۵).*

ترجمۀ فارسی از متن اصلی بابِلی از دکتر شاهرخ رزمجو، بخش خاورمیانۀ موزۀ بریتانیا.

این ترجمه را می‌توانید در این پیوند برگه موزه بریتانیا (محل نگهداری استوانه فرمان کوروش)

پیدا کنید. (قسمت چپ صفحه پیوند بارگذاری متن فارسی وجود دارد)

نکته :

(توضیح اینکه نقطه‌چین‌ها نشان‌دهنده شکستگی‌های استوانه است،

واژگان داخل قلاب واژگانی هستند که در متن اصلی آسیب‌دیده‌اند و بازسازی شده‌اند،

مطالب داخل پرانتز نیز توضیح برخی اصطلاحات داخل متن

یا برابرهای آشنا به چشمان مخاطبین عمومی می‌باشند)

دانلودمتن منشورکوروش به فارسی

۱) [آن هنگام که……………….مردو]ک، پادشاه همۀ آسمان‌ها و زمین،

کسی که……..،… که با ….یَش سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند

۲) [………………………………………………..] با دانایی گسترده،…کسی که گوشه‌های جهان را زیر نظر دارد،

۳) [……………………………………………………………] ………. فرزند ارشد

[او] (=بِلشَزَر)، فرومایه‌ای به سروری سرزمینش گمارده شد

 

۴)…[……………………………………………………………………….┐اما┌ او [فرمانروایی؟ سا]ختگی بر آنان قرارداد،

۵) نمونه‌ای ساختگی از اِسَگیل سا[خت و] …………………………………برای (شهر) اور و دیگر جایگاه‌های مقدس [فرستاد؟]

۶) آیین‌هایی که شایستۀ آنان (خدایان/پرستشگاه‌ها) نبود. پیشکشی

[هایی ناپاک] ………………….گستاخانه [….] هر روز یاوه‌سرایی می‌کرد و [اها]نت آمیز

متن میخی نوشته شده روی استوانه کوروش

۷) (او) پیشکشی‌های روزانه را بازداشت. او در [آیین‌ها دست برد و ] ………….

درون پرستشگاه‌ها برقرار [کرد]. در اندیشه‌اش به ترس از مردوک -شاه خدایان- پایان داد.

۸ ) هر روز به شهرش (=شهر مردوک) بدی روا می‌داشت. …………………………………………

همۀ مردما [نش را ….] (=مردمان مردوک) را با یوغی رها نشدنی به نابودی کشاند.

۹) اِنلیلِ خدایان (=مردوک)، از شِکوِۀ ایشان بسیار خشمگین شد، و ……………………قلمرو آنان.

خدایانی که درون آن‌ها می‌زیستند محراب‌هایشان را رها کردند،

۱۰) خشمگین از اینکه او (=نبونئید) (آنان را) (=خدایان غیر بابلی) به شواَنّهَ (=بابِل) وارد کرده بود.

[دلِ] مردوکِ بلند [پایه، انلیلِ خدایان] به رحم آمد….(او) بر همۀ زیستگاه‌هایی که جایگاه‌های مقدسشان ویران گشته بود

۱۱) و مردم سرزمین سومر و اَکَد که همچون کالبد مردگان شده بودند، اندیشه کرد

(و) بر آنان رحم آورد. او همۀ سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد،

ترجمه واقعی منشور حقوق بشر کوروش

۱۲) شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او کورش، شاه (شهر)

اَنشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد.

۱۳) او (=مردوک) سرزمین گوتی (و)

همۀ سپاهیان مادی را در برابر پاهای او

(=کورش) به کرنش درآورد و همۀ مردمان سر سیاه (=عامۀ مردم) را که (مردوک) به دستان او (=کورش) سپرده بود،

۱۴) به دادگری و راستی شبانی کرد. مردوک، سرور بزرگ، که پرورندۀ مردمانش است،

به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی نگریست

متن نوشته شده روی منشور کوروش

۱۵) (و) او را فرمان داد تا به سوی شهرش شهر مردوک)، بابل، برود. او را واداشت

(تا) راه تین تیر (=بابل) را در پیش گیرد، و، همچون دوست و همراهی در کنارش گام برداشت.

۱۶) سپاهیان گسترده‌اش که شمارشان همچون آب یک رودخانه

شمردنی نبود، پوشیده در جنگ‌افزارها در کنارش روان بودند.

۱۷) (مردوک) او را بدون جنگ و نبرد به درون شواَنّهَ (=بابل) وارد کرد.

او شهرش، بابل را از سختی رهانید. او (=مردوک) نبونئید، شاهی را که از او نمی‌هراسید، در دستش (=دست کورش) نهاد.

۱۸ ) همۀ مردم تین تیر (=بابل)، تمامی سرزمین‌های سومر و اَکَد، بزرگان و

فرمانداران در برابرش کرنش کردند (و) بر پاهایش بوسه زدند،

از پادشاهی او شادمان گشتند (و) چهره‌هایشان درخشان شد.

۱۹) (مردوک) سروری که با یاری‌اش به مردگان زندگی‌بخشید

(و) آن که همه را از سختی و دشواری رهانید، آنان او را به شادی ستایش کردند و نامش را ستودند.

۲۰) منم کوروش، شاه جهان، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند،

شاه بابل، شاه سومر و اَکَد، شاه چهار گوشۀ جهان.

ترجمه کامل متن منشور کوروش هخامنشی

۲۱) پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوۀ کورش، شاه بزرگ،

شا[ه شهر] انشان، از نسل چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان.

متن اصلی استوانه کوروش

۲۲) دودمان جاودانۀ پادشاهی که (خدایان) بِل و نَبو فرمانرواییش را دوست دارند

(و) پادشاهی او را با دلی شاد یاد می‌کنند. آنگاه که با آشتی به در[ون] بابل آمدم،

۲۳) جایگاه سروری (خود) را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم.

مردوک، سرور بزرگ، قلب گشادۀ کسی که بابل را دوست دارد، [همچون سرنو]شتم

به من [بخشید] (و) من هر روز ترسنده در پی نیایش او بودم.

۲۴) سپاهیان گسترده‌ام با آرامش درون بابل گام بر می‌داشتند.

نگذاشتم کسی در همۀ [سومر و] اَکَد هراس آفرین باشد.

۲۵) در پیِ امنیتِ ┐شهرِ┌بابل و همۀ جایگاه‌های مقدسش بودم. برای مردم بابل …………………؛

که بر خلاف خوا[ست خدایان] یوغی بر آنان نهاده بود که شایسته‌شان نبود،

۲۶) خستگی‌هایشان را تسکین دادم (و) از بندها(؟) رهایشان کردم.

مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت (و)

قیمت منشور کوروش

۲۷)به من کورش، شاهی که از او می‌ترسد و کمبوجیه پسر تنی [ام و به] همۀ سپاهیانم،

۲۸ )برکتی نیکو ارزانی داشت. بگذار ما با شادی در برابرش باشیم،

در آرامش. به [فرمان] والایش، همۀ شاهانی که بر تخت نشسته‌اند،

۲۹) از هر گوشۀ (جهان)، از دریای پایین، آنان که در سرزمین‌های دوردست می‌زیند،

(و) همۀ شاهان سرزمین اَمورّو که در چادرها زندگی می‌کنند، همۀ آنان،

۳۰) باج سنگینشان را به شواَنّهَ (بابل) آوردند و بر پاهایم بوسه زدند. از [شواَنّهَ=بابل] تا شهر آشور و شوش،

۳۱)اَکَد، سرزمین اِشنونهَ، زَمبَن، شهر مِتورنو، دِر، تا مرز گوتی،

جا[یگاه‌های مقدس آن سو]ی دجله که از دیرباز محراب‌هایشان ویران شده بود،

۳۲)خدایانی را که درون آن‌ها ساکن بودند،

به جایگاه‌هایشان بازگرداندم و (آنان را) در جایگاه ابدی خودشان نهادم.

همۀ مردمانِ آنان (=آن خدایان) را گرد آوردم و به سکونتگاه‌هایشان بازگرداندم و

۳۳) خدایانِ سرزمین سومر و اَکَد را که نبونَئید – در میان خشم سرور خدایان-

به شواَنّهَ (=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سلامت

متن منشور کوروش به انگلیسی

۳۴)به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دل‌شادشان می‌سازد.

باشد تا خدایانی که به درون نیایشگاه‌هایشان بازگرداندم،

۳۵) هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگاری دراز (=عمری طولانی) برایم خواستار شوند

(و) کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند

که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد و کمبوجیه پسرش

۳۶)….. بگذار آنان سهمیه رسانِ نیایشگاه‌هایمان باشند، تا روزگاران دراز(؟)…؛

و باشد که مردمان بابل [شاهیِ] ┐او را┌بستایند.” من همۀ سرزمین‌ها را در صلح قراردادم.

۳۷) ………………..[غا]ز، دو مرغابی، ده کبوتر، بیشتر از

[پیشکشی پیشینِ] غاز و مرغابی و کبوتری که…….

۳۸ )….[روزا]نه افزودم………………………………..در پی استوار کردن

باروی دیوار ایمگور- اِنلیل، دیوار بزرگ بابل برآمدم

۳۹)…..دیواری از آجر پخته، بر کنارۀ خندقی که شاه پیشین ساخته بود،

ولی ساختش را به پایان [نبرده بود] … کار آن را [من ….به پایان بردم.]

۴۰)…؛ که [شهر را از بیرون در بر نگرفته بود]، که هیچ شاهی پیش از من (با) کارگرانِ

به بیگاری [گرفته‌شدۀ سرزمینش در] شواَنّهَ (=بابل) نساخته بود.

معتبرترین ترجمه منشور کوروش

۴۱) …. (آن را) [با قیر] و آجر پخته از نو بر پا کردم و [ساختش را به پایان رساندم].

۴۲) …. [دروازه‌های بزرگ از چوب سدر] با روکش مفرغین.

من همۀ آن درها را با آستانه[ها و قطعات مسی] کار گذاردم.

۴۳) …. [ … کتیبه‌ای از] آشوربانیپال، شاهی پیش از من، [(روی آن) نو]شته شده بود، [درون آن دید]م.

۴۴) […………..] او ….. مردوک، سرور بزرگ، آفرینندۀ (؟)[………………………………………………………..]

۴۵) [………………………………………….] … من …..

همچون هدیه‌ای [پیشکش کردم] ……….. ](برای) خشنودی‌ات تا به جا]ودان.

 

 

کارشناسی نشانه های گنج

هیچ وقت به اثار های هنری و یا کتیبه ها یا سنگ نوشته ها یا هر شکل ،

اثری که به دست قدیمیان نوشته یا حجاری یا نجاری شده دست نزنید .

و این اثار ارزشمند ملی را تخریب نکنید .

۱ تخریب آثار ملی و فرهنگی تاریخ ایران عزیزمان ،

۲ این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در اغوش اثر قرار داده نشده است ،

نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطهی اصلی میباشند ،

هر اثری درونش گنج وجود ندارد ،

مواظب میراث ملی مان باشیم ،

خدمات شرکت فلزیاب خزر کاوش

1. تمامی محصولات شرکت فلزیاب خزر دارای گارانتی می باشد

  1. تمامی فلزیاب های این شرکت دارای خدمات پس از فروش می باشد از قبیل آموزش و رفع ایراد در اپراتوری

در کارکردن با دستگاه هم به صورت حضوری و تلفنی می باشد.

  1. مشاوره رایگان جهت خرید فلزیاب و آثار و علائم
  2. تهیه و ارسال فلزیاب و طلایاب طلایاب مورد نظر مشتری به تمامی نقاط  کشور در سریع ترین زمان ممکن.

فلزیاب خزر کاوش

خرید،فروش،تعمیر و ارتقاء انواع سیستم های فلزیاب،گنج یاب،معدن یاب و طلایاب با بهترین قیمت

و یک سال گارانتی شرکتی و 4 سال خدمات پس از فروش.

همراه با آموزش و تست در حضور مشتری

برای مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:

09368082916

09944391904

فلزیاب 09918904146

فلزیاب 09918904146

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *